Layunin ng aborsyon

Pagbutas ng matris Women magdusa ng isang butas-butas sa matris sa pagitan ng 1 out ng 40 at 1 out of abortions. Ang mga laang-gugulin para sa mga Hukuman ay hindi maaaring bawasan ng lehislatura nang mababa kaysa sa halagang inilaan para sa nakaraang taon at, pagkaraang mapagtibay, dapat ipalabas nang kusa at regular.

Hindi dapat pilitin ang isang tao na tumestigo laban sa kanyang sarili. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa.

Ang pagpapalaglag o aborsyon ba ay intensyonal na pagpatay (murder)?

Hindi maaaring personal na humarap ang sino mang Senador o Kagawan ng Kapulungan ng mga Kinatawan bilang abogado sa ano mang hukuman ng katarungan o sa mga Hukumang Panghalalan, o sa mga kalupunang mala-panghukuman at sa iba pang mga kalupunang pampangasiwaan.

Ang Pangulo ay hindi magiging karapat-dapat sa ano mang muling paghahalal. Dapat itakda ng batas ang anyo, nilalaman, at paraan ng paghahanda ng budget. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito.

Ang sino mang kandidato na natalo sa alin mang halalan ay hindi dapat hirangin, sa loob ng isang taon makaraan ang halalang iyon, sa alin mang katungkulan sa Pamahalaan, o sa alin mang korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan o sa mga sangay nito. Gayon man, matapos mabasa ang sakdal, maaring ituloy ang paglilitis kahit wala ang nasasakdal sa pasubaling marapat na napatalastasan siya at di makatwiran ang kanyang kabiguang humarap.

Ito ay magiging sanhi ng pagkahilo, pagsusuka, tiyan sakit, lagnat, dugo sa dumi ng tao, peritonitis isang mamaga, nahawaang aporo ng abdomen at kamatayan kung hindi ginagamot mabilis sapat. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili.

Buntis na kababaihan ay karanasan mas mababa ng tiyan cramping at dumudugo. Kasihan nawa ako ng Diyos. Ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Hindi kinakailangan ang kompirmasyon sa naturang mga paghirang.

Hindi dapat magpatibay ng ano mang batas na sa ano pa mang kaparaanan ay inilalabas sa hurikdiksyon ng Komisyon sa Audit ang alin mang entity ng pamahalaan o sangay nito ukol sa ano mang pamumuhunan sa salapi ng bayan. Ang mga subdibisyong teritoryal at pulitikal ay dapat magtamasa ng awtonomiyang lokal.

Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa.

Ang Kongreso ay maaaring lumikha sa pamamagitan ng batas ng tanging mga metropolitan sa subdibisyong pulitikal na sasailalim ng isang plebisito ayon sa itinatakda sa Seksyon 4 nito.

Ang pagdadalantao pagdadala ng bagong tao ay nagsisimula sa fertilization o sa pagtatagpo ng spermatozoon at ovum. Dapat kilalanin ang karapatan ng taong-bayan na mapagbatiran hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan.

Mga Argumento Tungkol sa Aborsyon: Sang-Ayon Ka ba Sa Aborsyon?

Dapat magtamasa ng pasasarili sa pananalapi ang mga Komisyon. Ang Senado at ang Kapulungan ng mga Kinatawan ay dapat magkaroon ng sari-sariling Hukumang Pannghalalan na magiging tanging tagahatol ng lahat ng tunggalian hinggil sa halalan, mga ulat ng halalan, at mga kwalipikasyon ng kani-kanilang mga Kagawad.

Kung magkabakante sa Senado o sa Kapulungan ng mga Kinatawan, maaaring tumawag ng tanging halalan upang punan ang pagkakabakanteng iyon sa paraang itinakda ng batas, ngunit ang Senador o Kagawan ng Kapulungan ng mga Kinatawan na mahahalal sa gayong paraan ay manunuparan sa loob lamang ng nalalabing panahon ng di pa natapos na taning.

Ang nakatataas na Mahistrado sa Hukumang Panghalalan ay dapat na Tagapangulo nito. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagdaragdag sa hurisdiksyon sa paghahabol ng Kataastaasang Hukuman na itinatadhana sa Konstitusyong ito nang walang tagubilin at pagsang-ayon nito.

Dapat humirang ang mga Komisyong Konstitusyonal ng kanilang mga pinuno at kawani ayon sa batas. Pinapalitan din nito ang porma ng uterine wall para hindi makadikit dito ang zygote at sa ganun ay mamatay. Sakaling hindi nakapili o hindi naging marapat ang isang Pangulo at Pangalawang Pangulo, o sakaling sila ay kapwa namatay o pamalagiang nabalda, ang Pangulo ng Senado o, kung hindi nito kaya, ang Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan, ay dapat gumanap na Pangulo hanggang makapili at maging marapat ang isang Pangulo o isang Pangalawang Pangulo.

Epekto sa pagbubuntis sa Hinaharap Kung ikaw ay mayroong isang abortion: Layunin ng gayong pangangasiwa at pagsasaayos na matiyak ang timbang na pagkakataon, panahon, puwang, at karapatang sumagot, kasama na ang makatwiran at timbang na singil ukol doon sa mga kampanya at forum sa pagbibigay ng impormasyon sa madla ng mga kandidato sa layuning matiyak ang malaya, maayos, malinis, mapayapa, at kapani-paniwalang halalan.

Dapat ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw nang parusang kamatayan. Hindi dapat manungkulan ang sino mang Kagawad ng Kapulungan ng mga Kinatawan nang mahigit sa tatlong magkakasunod na taning ng panunungkulan.

Dapat manatili sa nakapaloob na mga lungsod at mga bayan ang kanilang saligang pang-awtonomiya at dapat na may karapatan sa kanilang sariling tagapagpaganap lokal at mga kapulungang tagapagbatas.

Higit pang mga Miscarriages Mamaya Kababaihan na nagkaroon ng dalawang o higit pang mga abortions ay may dalawang beses bilang ng maraming mga unang miscarriages tatlong buwan mamaya sa pagbubuntis.

Ang pagkahirang sa ano mang bakante ay dapat na ukol lamang sa di natapos na bahagi ng taning na panahon ng panunungkulan ng hahalinhan. Ang mga botante ng mga bumubuong lungsod na nakapaloob sa isang lalawigan, na ang mga karta ay hind nagtataglay ng gayong pagbabawal, ay hindi dapat alisan ng kanilang karapatang bumoto para sa mga halal na pinuno ng lalawigan.

Ang pagpapalaglag o aborsyon ba ay intensyonal na pagpatay murder.

Saligang Batas ng Pilipinas (1987)

Ang lahat ng mga pinuno at mga kawaning pambayan ay dapat manumpa o magpatotoo na ipagsasanggalang at ipagtatanggol ang Konstitusyong ito. Ang taning ng panunungkulan ng mga Senador ay dapat na anim na taon at dapat magsimula, matangi kung may naiibang itinatadhana ang batas, sa katanghalian ng ikatatlumpung araw ng Hunyo na sumusunod sa araw ng pagkakahalal sa kanila.

Miscarriages sa pagitan ng 13 th at 24 th linggo ikalawang tatlong buwan ay pinaka-madalas na sanhi ng mga kapintasan attachment sa mga inunan sa dingding ng bahay-bata o mula sa isang mahina serviks na dilates masyadong sa lalong madaling panahon.

Ang Aborsyon ay isang paraan ng pagkikil ng buhay ng sanggol mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang pagpapalaglag ng bata ay maraming masamang maidudulot hindi lamang sa pisikal pati na rin sa sikolohikal na kalusugan ng mga babae.5/5(32). Tanong: "Ang pagpapalaglag o aborsyon ba ay intensyonal na pagpatay (murder)?" Sagot: Ang paksa tungkol sa aborsyon o pagpapalaglag ng sanggol ay maaaring isa sa pinaka kontrobersyal at pinakamainit na isyu sa ating panahon.

Kailangan ang katapangan para sa paghahanap ng tapat na sagot sa tanong na. Layunin ng gayong pangangasiwa at pagsasaayos na matiyak ang timbang na pagkakataon, panahon, puwang, at karapatang sumagot, kasama na ang makatwiran at timbang na singil ukol doon sa mga kampanya at forum sa pagbibigay ng impormasyon sa madla ng mga kandidato sa layuning matiyak ang malaya, maayos, malinis, mapayapa, at kapani-paniwalang.

Free Essays on Pamanahong Papel Tungkol Sa Aborsyon. Our economic plan centers on putting people first. Higit sa lahat, ang layunin ng ating patakaran ay tulungan ang masisipag na karaniwang Pilipino. New tax revenues were put in place to help pay for better healthcare Save Paper; 19 Page; Words; Art Module Grade 7.

View Essay - cover research from BSA at University of the Philippines Diliman. 2 Kahalagahan ng Pag- aaral 3 Saklaw at Limitasyon 4 Metodolohiya 4 Depinisyon ng mga Termino 6 DISKUSYON Suliranin.

Bagaman ito ay pinapayagan ng kanilang mga batas tungkol sa aborsyon, ang mga tao doon ay patuloy na nagdidebate, nagtatalo ng kanilang mga argumento tungkol sa aborsyon.

Sa kabilang banda, ang mga Pilipino ay konserbatibo sa mga bagay na ito/5(5).

Layunin ng aborsyon
Rated 5/5 based on 58 review
Saligang Batas ng Pilipinas () - Wikisource